Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 13 april 2019
Van 12:00 tot 12:45 uur
Stadsarchief Amsterdam
Vijzelstraat 32

Op zaterdag 13 april 2019 is de jaarlijkse Jaarvergadering van Amstelodamum.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Notulen van de vorige vergadering op 21 april 2018.
  4. De notulen zijn te vinden op de website van Amstelodamum  www.amstelodamum.nl) en liggen met de overige stukken ter inzage bij het Stadsarchief. De stukken kunnen ook per mail of post worden toegestuurd. Een verzoek daartoe kunt u richten: secretaris@amstelodamum.nlJaarverslag 2018, Financieel verslag 2018 en begroting 2019.
  5. Verslag Kascommissie.
  6. Verhoging contributie met ingang van 1 januari 2020.
  7. Jaarprogramma 2019.
  8. Bestuurszaken: Aftreden van voorzitter J.E.A. Boomgaard en vice-voorzitter mevrouw M. Lyre.
  9. Wat verder ter tafel komt en sluiting.

12.45 – 13.15 uur: Pauze met koffie of thee