Presentatie Jaarboek Oeroud Amsterdam

Zaterdag 21 april 2018, 12.00 uur

Plaats: Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32, Amsterdam

De keuze voor vier lunchlezingen in november 2016 over de vroegste geschiedenis van Amsterdam bleek een gouden greep. De lezingen over de ‘oertijd’ van Amsterdam waren een ongekend succes. Het auditorium van Spui25 puilde uit en veel belangstellenden konden niet worden toegelaten. In het voorjaar van 2017 werden twee van de vier lezingen herhaald en ook deze waren snel ‘uitverkocht’. Het is verheugend dat de vier inleiders hun voordracht op papier hebben uitgewerkt en klaar hebben gemaakt voor publicatie, zodat in brede kring kennis kan worden genomen van hun bevindingen. De grote belangstelling voor de vroegste geschiedenis van Amsterdam is ongetwijfeld gestimuleerd door de berichten over de opgravingen die onder leiding van stadsarcheoloog Jerzy Gawronski zijn gedaan bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Het idee dat onderzoek in het Amsterdamse bodemarchief nieuw licht zou kunnen werpen op de vroegste schriftloze periode van onze stad laat bij veel Amsterdammers het hart sneller kloppen. Dit jaarboek is de schriftelijke neerslag van vier lezingen over de vroegste geschiedenis van Amsterdam, aangevuld met een bijdrage over het ontstaan en de ontwikkeling van steden in Nederland in de middeleeuwen. Vanuit hun vakdisciplines geven archeologen, mediëvisten, een historisch-geograaf en een stads- en architectuurhistoricus hun visie op de vroegste – schriftloze – periode van Amsterdam.

Op donderdag 5 oktober 2017 overleed op 62-jarige leeftijd onze burgemeester Eberhard van der Laan, beschermheer van het Genootschap Amstelodamum. Bij wijze van erkenning voor zijn grote betekenis voor onze stad draagt het Genootschap Amstelodamum het 109e jaarboek Oeroud Amsterdam. Een zoektocht naar de vroegste geschiedenis van de stad, aan hem op. Mevrouw Femke van der Laan zal het eerste exemplaar van deze publicatie in ontvangst nemen.

Programma
12.00 – 12.10 uur:   *Welkomstwoord door Jan Boomgaard, voorzitter Genootschap Amstelodamum.
12.10 – 12.30 uur:   *Presentatie stadsarcheoloog Jerzy Gawronski en Ranjith Jayasena, archeoloog, Monumenten & Archeologie Amsterdam.
12.30 – 12.45 uur:   *Aanbieding eerste exemplaren aan Mevrouw Femke van der Laan  en wnd. burgemeester Van Aartsen.