Over Amstelodamum

Doelstelling en geschiedenis

Het Genootschap Amstelodamum stelt zich ten doel de kennis en de belangstelling voor het verleden en heden van Amsterdam te bevorderen.

Hiertoe geeft het vier maandbladen en één jaarboek per jaar uit, organiseert excursies, symposia en in de maand oktober lunchlezingen. De eerste belangrijke en succesvolle actie van het in 1900 opgerichte Genootschap Amstelodamum was het voorkomen van de demping van de Reguliersgracht. In de loop van de eeuw dat wij bestaan is het accent steeds meer komen te liggen op de bestudering van de geschiedenis van Amsterdam. Daarnaast blijft het genootschap zich inzetten bij bedreiging van het culturele erfgoed van Amsterdam en voor een zorgvuldig en verantwoord monumentenbeheer. Voor slechts € 55,- per jaar wordt u lid van Amstelodamum en ontvangt u vier kwartaalbladen, een jaarboek en kunt u deelnemen aan excursies, symposia en lezingen. Sinds kort bestaat er ook een abonnement op de digitale versie van het maandblad en het jaarboek. Dit abonnement kost €35 per jaar, voor studenten €15.

Bestuur

Gert Eijkelboom Voorzitter

Jolien van Woudenberg Eerste secretaris en vice-voorzitter

Ranjith Jayasena Tweede secretaris

Theo de Groot Penningmeester

Marijke de Groot

Clé Lesger

Frank Vianen

Marianna van der Zwaag

De bestuursleden van het Genootschap Amstelodamum ontvangen geen beloning of salaris voor de werkzaamheden welke zij verrichten voor het Genootschap. De werkzaamheden van de bestuursleden zijn geheel belangeloos en vrijwillig. Alleen de gemaakte onkosten kunnen de bestuursleden declareren door middel van een te overleggen bon bij de penningmeester. De te maken onkosten moeten wel vooraf zijn geaccordeerd door de penningmeester en achteraf door de door het bestuur ingestelde kascontrolecommissie

Redactie

Patricia van Ulzen (hoofdredacteur)
Thijs Boers
Sarah Bosmans
Judith Brouwer
Merel Klein
Pauline Micheels
David Mulder
Erik Schmitz
Kees Verkerk

De redactieleden werken eveneens belangeloos en vrijwillig. Uitsluitend de hoofdredacteur (tevens eind- en beeldredacteur) ontvangt een bescheiden vergoeding.

Website

De website is ontworpen door Tijshelpt.nl.

Privacy Verklaring: Privacy Verklaring

Bestuursverslag en financiële verantwoording 2018

Bestuursverslag 2018.

Financiële verantwoording 2018.

Algemene toelichting
Toelichting op de jaarrekening 2018 
Exploitatie-overzicht 2018
Balans 2018
Toelichting begroting 2019
Begroting.2019

Notulen van de Jaarvergadering 2018 vindt u hier: Notulen jaarvergadering 2018

Beleidsplan 2018

De plannen en activiteiten voor het jaar 2018 staan vermeld in het Jaarplan 2018.

Schenkingen en legaten aan het genootschap

Wanneer u het Genootschap Amstelodamum tijdens uw leven of bij testament wilt gedenken, bestaan hiervoor enkele voor u fiscaal interessante mogelijkheden.

Het Genootschap Amstelodamum heeft de zogenaamde culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Ons RSIN/fiscaal nummer ANBI is: 816604964. Wie aan het Genootschap een gift doet, kan dit doen in de vorm van een eenmalige schenking of in de vorm van een periodieke uitkering. Deze periodieke uitkering is doorgaans de meest aantrekkelijke voor de schenker, omdat de schenking, als deze in tenminste vijf termijnen wordt gedaan, geheel voor de schenker van zijn inkomen aftrekbaar is. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie over ANBI.

Bij testament kan de erflater het Genootschap voor het geheel of voor een deel tot erfgenaam benoemen of het Genootschap een legaat in geld nalaten.

Omdat u bij de periodieke schenking en bij de benoeming tot erfgenaam of de making van het legaat notariële bijstand nodig heeft, raadt het bestuur u aan contact met een notaris op te nemen. Vanaf een bedrag van tweehonderd euro is het Genootschap bereid de notariële kosten van de schenking voor zijn rekening te nemen. Vanzelfsprekend zal het bestuur u graag nader informeren (tel. 085-8880889 en/of 06-55152470).