Over Amstelodamum

Over Amstelodamum

Doelstelling en geschiedenis

 Het Genootschap Amstelodamum stelt zich ten doel de kennis van en de belangstelling voor het verleden en heden van Amsterdam te bevorderen. 

Oprichting

Het waren D.C. Meijer Jr. en A.J.M. Brouwer Ancher die in het najaar van 1899 op de gedachte kwamen een vereniging op te richten die een band zou kunnen vormen tussen allen die belang stelden in de geschiedenis van Amsterdam. Zij betrokken daarbij de toenmalige gemeentearchivaris mr. W.R. Veder. Dit drietal zond in februari 1900 een circulaire rond, waarin bijval werd gevraagd voor de vorming van een vereniging ter bevordering van de kennis van het heden en verleden van Amsterdam. Op 23 maart 1900 kwamen daarop in het lokaal van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap zestien heren bijeen die tot oprichting van een dergelijke vereniging besloten en voorlopige statuten vast stelden, die in de tweede constituerende samenkomst op 6 april definitief werden aangenomen. De vereniging kreeg de naam Amstelodamum. Van het bestuur van negen leden werden D.C. Meijer Jr. voorzitter, mr. W.R. Veder secretaris en A.J.M. Brouwer Ancher penningmeester.
In de bestuursvergadering van 18 mei 1900 werd het proefreglement betreffende de werkzaamheden, bedoeld in artikel 1 van de statuten, vastgesteld. Daarin worden allereerst genoemd de leggers en repertoria, alsmede de daaraan verbonden verzamelingen. Maar ook de uitgave van een jaarboek en andere publicaties en het houden van voordrachten, lezingen en tentoonstellingen komen aan de orde.
Bij de statutenwijziging van 28 januari 1913 werd de vereniging veranderd in een genootschap en kreeg de kennis van het verleden prioriteit boven die van het heden.

Plaatsen van samenkomst
De conservator van museum Willet-Holthuysen, mr. F. Coenen, lid van Amstelodamum, stelde één der bovenkamers van zijn instelling beschikbaar als eigen lokaal der vereniging. Daar werd op 29 december 1900 de eerste bestuursvergadering gehouden. Daar ook werden de portefeuilles der leggers geborgen en konden de leden ontvangen worden die de repertoria wilden raadplegen.
De bestuursvergaderingen werden later bij toerbeurt bij de leden thuis gehouden of in enkele gevallen op hun kantooradres. De algemene ledenvergaderingen werden tot 1916 gehouden in het Muntgebouw. In 1917 werd voor het eerst vergaderd in het Americain Hotel en dat bleef met enkele uitzonderingen (1919: gebouw van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 1920: Stedelijk Museum, 1938: A.M.V.J.-gebouw) zo tot 1940. Van 1941 tot 1951 was het Stedelijk Museum de vergaderplaats. Beginnende in 1952 ging men naar de zalen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum en bleef daar, behalve in 1956 toen de vergadering in de Universiteitsbibliotheek plaats had, tot 1968. Sinds 1969 is het gebruikelijk de jaarvergadering te houden in een bezienswaardig gebouw in de hoofdstad.

De eerste belangrijke en succesvolle actie van het in 1900 opgerichte Genootschap Amstelodamum was het voorkomen van de demping van de Reguliersgracht. In de loop van de eeuw dat wij bestaan is het accent steeds meer komen te liggen op de bestudering van de geschiedenis van Amsterdam. Daarnaast blijft het genootschap zich inzetten bij bedreiging van het culturele erfgoed van Amsterdam en voor een zorgvuldig en verantwoord monumentenbeheer.

Leden

Volgens de op 6 april 1900 vastgestelde statuten waren er vier soorten leden: gewone, donateurs/donatrices, werkende en corresponderende. Reeds in het eerste jaarboek werd een ledenlijst opgenomen en dat bleef tot 1942 jaarlijks het geval, daarna worden ledenlijsten o m de zoveel jaar gepubliceerd.
Na de statutenwijziging van 28 januari 1913 waren er nog slechts gewone leden en donateurs/donatrices.
Ereleden werden voor het eerst genoemd bij de statutenwijziging van 5 februari 1919.
In 1971 verviel het onderscheid tussen donateurs/donatrices en leden.

Bestuur

Emmy Ferbeek Voorzitter 

Rutger Siemeling Vice-voorzitter 

Dos Elshout Secretaris

Wim Berkelmans Penningmeester

Arjan Vader 

Marianna van der Zwaag  

De bestuursleden van het Genootschap Amstelodamum ontvangen geen beloning of salaris voor de werkzaamheden welke zij verrichten voor het Genootschap. De werkzaamheden van de bestuursleden zijn geheel belangeloos en vrijwillig. Alleen de gemaakte onkosten kunnen de bestuursleden declareren door middel van een te overleggen bon bij de penningmeester. De te maken onkosten moeten wel vooraf zijn geaccordeerd door de penningmeester en achteraf door de door het bestuur ingestelde kascontrolecommissie.   

Redactie 

Patricia van Ulzen Hoofdredacteur

Renate Meijer Assistent hoofdredacteur / eindredacteur

Marten Visser Redactie-assistent

Thijs Boers

Sarah Bosmans

Judith Brouwer

Merel Klein

Pauline Micheels

David Mulder

Erik Schmitz

Gijs van der Ham

Justyna Wubs-Mrozewicz

De redactieleden werken eveneens belangeloos en vrijwillig. Uitsluitend de hoofdredacteur (tevens de eind- en beeldredacteur) ontvangt een bescheiden vergoeding. 

Schenkingen en legaten

Wanneer u het Genootschap Amstelodamum tijdens uw leven of bij testament wilt gedenken, bestaan hiervoor enkele voor u fiscaal interessante mogelijkheden. 

Het Genootschap Amstelodamum heeft de zogenaamde culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Ons RSIN/fiscaal nummer ANBI is: 816604964. Wie aan het Genootschap een gift doet, kan dit doen in de vorm van een eenmalige schenking of in de vorm van een periodieke uitkering. Deze periodieke uitkering is doorgaans de meest aantrekkelijke voor de schenker, omdat de schenking, als deze in tenminste vijf termijnen wordt gedaan, geheel voor de schenker van zijn inkomen aftrekbaar is. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie over ANBI. 

Bij testament kan de erflater het Genootschap voor het geheel of voor een deel tot erfgenaam benoemen of het Genootschap een legaat in geld nalaten.

Omdat u bij de periodieke schenking en bij de benoeming tot erfgenaam of de making van het legaat notariële bijstand nodig heeft, raadt het bestuur u aan contact met een notaris op te nemen. Vanaf een bedrag van tweehonderd euro is het Genootschap bereid de notariële kosten van de schenking voor zijn rekening te nemen. Vanzelfsprekend wil het bestuur u hierover graag nader informeren.   

Privacyverklaring 

De privacyverklaring van het Genootschap Amstelodamum vindt u hier. 

Algemene Ledenvergadering 23 september 2023

Agenda

Notulen ALV 7 mei 2022

Jaarverslag 2022

Balans 2022

Winst en Verlies 2022

Begroting 2024

Begroting  Jaarboek 2024

Begroting Tijdschrift 2024

Notulen ALV 23 september 2023

Algemene Ledenvergadering 7 mei 2022

Agenda

Notulen ALV 18 september 2021

Notulen ALV 17 november 2021

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Stukken jaarvergadering 2021

Agenda

Notulen 2020

Bestuursverslag 2020 

Samenvatting jaarrekening 2020 en begroting 2021

Jaarrekening 2020

Begroting 2020

Begroting

Bestuursverslag en financiële verantwoording 2019 

Bestuursverslag 

Financieel jaarverslag

Begroting 2019  

Begroting

Toelichting begroting

Bestuursverslag 2018

Bestuursverslag

Financiële verantwoording 2018 

Algemene toelichting 

Toelichting jaarrekening 

Exploitatie-overzicht 

Balans