Doelstelling en geschiedenis

 Het Genootschap Amstelodamum stelt zich ten doel de kennis van en de belangstelling voor het verleden en heden van Amsterdam te bevorderen. 

De eerste belangrijke en succesvolle actie van het in 1900 opgerichte Genootschap Amstelodamum was het voorkomen van de demping van de Reguliersgracht. In de loop van de eeuw dat wij bestaan is het accent steeds meer komen te liggen op de bestudering van de geschiedenis van Amsterdam. Daarnaast blijft het genootschap zich inzetten bij bedreiging van het culturele erfgoed van Amsterdam en voor een zorgvuldig en verantwoord monumentenbeheer. 

Bestuur 

Emmy Ferbeek Voorzitter 

Rutger Siemeling Eerste secretaris en vice-voorzitter 

Ranjith Jayasena Tweede secretaris

Wim Berkelmans Penningmeester

Marijke de Groot  

Dos Elshout  

Frank Vianen 

Marianna van der Zwaag  

De bestuursleden van het Genootschap Amstelodamum ontvangen geen beloning of salaris voor de werkzaamheden welke zij verrichten voor het Genootschap. De werkzaamheden van de bestuursleden zijn geheel belangeloos en vrijwillig. Alleen de gemaakte onkosten kunnen de bestuursleden declareren door middel van een te overleggen bon bij de penningmeester. De te maken onkosten moeten wel vooraf zijn geaccordeerd door de penningmeester en achteraf door de door het bestuur ingestelde kascontrolecommissie.   

Redactie 

Patricia van Ulzen Hoofdredacteur

Renate Meijer Assistent hoofdredacteur / eindredacteur

Thijs Boers

Sarah Bosmans

Judith Brouwer

Merel Klein

Pauline Micheels

David Mulder

Erik Schmitz

Kees Verkerk 

De redactieleden werken eveneens belangeloos en vrijwillig. Uitsluitend de hoofdredacteur (tevens de eind- en beeldredacteur) ontvangt een bescheiden vergoeding. 

Schenkingen en legaten

Wanneer u het Genootschap Amstelodamum tijdens uw leven of bij testament wilt gedenken, bestaan hiervoor enkele voor u fiscaal interessante mogelijkheden. 

Het Genootschap Amstelodamum heeft de zogenaamde culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Ons RSIN/fiscaal nummer ANBI is: 816604964. Wie aan het Genootschap een gift doet, kan dit doen in de vorm van een eenmalige schenking of in de vorm van een periodieke uitkering. Deze periodieke uitkering is doorgaans de meest aantrekkelijke voor de schenker, omdat de schenking, als deze in tenminste vijf termijnen wordt gedaan, geheel voor de schenker van zijn inkomen aftrekbaar is. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie over ANBI. 

Bij testament kan de erflater het Genootschap voor het geheel of voor een deel tot erfgenaam benoemen of het Genootschap een legaat in geld nalaten.

Omdat u bij de periodieke schenking en bij de benoeming tot erfgenaam of de making van het legaat notariële bijstand nodig heeft, raadt het bestuur u aan contact met een notaris op te nemen. Vanaf een bedrag van tweehonderd euro is het Genootschap bereid de notariële kosten van de schenking voor zijn rekening te nemen. Vanzelfsprekend wil het bestuur u hierover graag nader informeren.   

Privacyverklaring 

De privacyverklaring van het Genootschap Amstelodamum vindt u hier. 

Stukken jaarvergadering 2021

Agenda

Notulen 2020

Bestuursverslag 2020 

Samenvatting jaarrekening 2020 en begroting 2021

Jaarrekening 2020

Begroting 2020

Begroting

Bestuursverslag en financiële verantwoording 2019 

Bestuursverslag 

Financieel jaarverslag

Begroting 2019  

Begroting

Toelichting begroting

Bestuursverslag 2018

Bestuursverslag

Financiële verantwoording 2018 

Algemene toelichting 

Toelichting jaarrekening 

Exploitatie-overzicht 

Balans

 

Over Amstelodamum