Digitaal archief

Onze publicaties zijn doorzoekbaar op woorden in de titel en de tekst.
De laatste vijf jaargangen kunnen door leden van Amstelodamum digitaal worden bekeken via deze link.

 

Uw zoekacties: Jaarboeken en Maandbladen

Jaarboeken en Maandbladen

beacon
8 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1904; p. 113
Datering:
1904
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
003
Jaar:
1904
Pagina:
113
een obligatie, waarvoor het huis verbonden bleef. V. Lijnden was toen extra-ordinaris Envoyé in Engeland. De obligatie werd in 1798 en 99 betaald. Van Lijnden benoemde in 1797 P. J. Bar. v. Brakell en C. G. Barchman Wuytiers, zijn voorzoon, tot executeurs en voegde in 1801 nog zijn broeder, Carel Hendr. v. Lijnden, daarbij. Toen in 1807 de boedel zou geliquideerd worden excuseerden zich v. Lijnden en v. Brakell wegens de verre afstand, wonende de eerste te Dusseldorp en de tweede te Kleeff. C. G. Barchman Wuytiers, die te Utrecht woonde, verkocht toen als executeur, zoowel van zijn moeder als van zijn stiefvader, voor de erven het huis voor f 45,000. Zijn oudere broeder was reeds vroeger overleden; zijn weduwe Joh. Cath. Mamuchet van Westreenen hertrouwde Leon. Casembroot, met wien v. Lijnden in 1798 afrekende. Het huis werd nu eigendom van Jan de Burlet, en na diens overlijden, in 1830, van H. N. Baron van Slingeland, die er slechts ƒ24,000 voor betaalde, met inbegrip van het huisje aan den Groeneburgwal. Hij nam tevens voor ƒ 900 aan spiegels enz. over. Bij boedelscheiding van den Baron v. Slingeland, Mei 1847, werd het huis toebedeeld aan Mevr. Teding v. Berkhout geb. Slingeland, voor de getaxeerde waarde van ƒ35,000, benevens ƒ9OO voor ameublement, De heer P. J. Teding v. Berkhout, wethouder van publ. werken, heeft er lang gewoond. Bij de afrekening van 11 Mei 1892 werd het perceel, waar nu nog twee andere huizen aan den Groeneburgwal waren bijgekomen (No. 30, 32, 34), verkocht voor ƒ 66,500, met ƒ 1090 voor overname van verschillende zaken. De firma Wolter Bürgers Sohn, handelaren in tabak, vestigde er toen hare kantoren en bleef er gevestigd tot 1903, toen zij het op 22 Juni in veiling verkocht voor ƒ65,550 aan de Vereeniging van den Heil. Vincentius a Paula. Dit was, om de verschillende herinneringen, die zich aan het huis vastknoopen, geen ongeschikte bestemming, nu bij hen die fortuin genoeg bezitten om een perceel van die waarde te bewonen, de Kloveniersbu
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Maandblad Amstelodamum, 1949; p. 60
Datering:
1949
Titel:
Maandblad Amstelodamum
Jaargang:
036
Jaar:
1949
Pagina:
60
CHRISTIAAN GEORGE POUW 1924—13 MAART—I949 Men schrijft ons: Amstelodamum grijpt graag terug naar het verleden. En zou zij dit dan niet doen wanneer het de man betreft, die sinds jaren over de penningen van het Genootschap waakt? 21 Juli 1843 benoemde Koning Willem II Johannes Gerhardus Pouw tot notaris te Amsterdam. 29 Juni 1876 wees Koning Willem 111 Johannes Gerhardus Pouw Jr. aan tot opvolger van zijn vader, en 13 Maart 1924 tekende Koningin Wilhelmina de brieven van creatie voor Christiaan George, zoon van Johannes Gerhardus Pouw Jr. Drie generaties van ons Vorstenhuis drie generaties vaneen oud Amsterdams geslacht drie notarissen. Christiaan George Pouw was dus op 13 Maart van dit jaar 25 jaar in functie. Zijn vele vrienden en zijn zakenrelaties zouden stellig vair de gelegenheid gebruik hebben gemaakt van hun gevoelens te doen blijken, ware het niet dat hij zich door de „vlucht” naar het buitenland aan alle huldebetoon had onttrokken. Dit laatste neemt niet weg, dat wij op dit ogenblik en op deze plaats onze waardering voor de jubilaris willen uitspreken; niet alleen omdat hij in onze stad 25 jaar als notaris heeft gefungeerd, maar vooral omdat hij in deze en andere functies steeds heeft getoond met hart en ziel Amsterdammer en een goed Amsterdammer te zijn. Het bestuur heeft van zijn gevoelens van waardering en toegenegenheid blijk gegeven door het zenden vaneen telegrafische gelukwens naar Lugano, waar de heer Pouw vertoefde. HET HUIS „PARIJS”. Op blz. 45 der Maart-aflevering staat iets dat; al is het overgenomen uiteen dagblad, er niet mede door kan. Ik matig mij geen architectonische kennis aan, doch zou uit andere gegevens tot de slotsom moeten komen, dat 1710 veel te laat is gesteld voor het komen van dit pand in handen der familie Mamuchet, die inde 18e eeuw uitstierf in Utrecht met een erfdochter, gehuwd met een Van Westreenen en toen al lang alle betrekkingen met Amsterdam had verbroken. M.i. moet toch ten »Gem. Aroh. zijn uitte maken, wie de koper Ma
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Maandblad Amstelodamum, 1949; p. 78
Datering:
1949
Titel:
Maandblad Amstelodamum
Jaargang:
036
Jaar:
1949
Pagina:
78
 
 
 
Pagina: 1