Architectuurhistorica en curator Linda Vlassenrood heeft in 2018 een subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om onderzoek te doen voor een publicatie over het werk van de Amsterdamse architect en stedenbouwkundige Jakoba Mulder (1900-1988). In 1930 werd Mulder als eerste vrouwelijke architect aangenomen bij de in 1928 opgerichte afdeling Stadsontwikkeling van de Dienst Publieke Werken, waar zij nauw samenwerkte met Cornelis van Eesteren. Van Eesteren en zijn collega’s Scheffer en Van Lohuizen ontwierpen de stadsuitbreidingen voor het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) in grote lijnen. Een stad komt echter nooit alleen op hoofdlijnen tot stand. Mulder verzorgde de naoorlogse uitwerking en detaillering van de deelplannen. In 1958 volgde zij Van Eesteren op als hoofd Stadsontwikkeling. Mulder is altijd in zijn schaduw blijven staan. Er bestaat op hoofdlijnen wel een beeld van haar belangrijkste projecten, maar uitvoerig onderzoek heeft nooit plaatsgevonden en daardoor ontbreekt ook inzicht in haar specifieke bijdrage. Linda Vlassenrood wil daar nu verandering in brengen.

Entree gratis voor leden, € 5 voor niet-leden (graag overmaken op rekening NL49INGB0000052391, t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van ‘auteursgesprek Linda Vlassenrood’. Of meld u aan als lid.)

OPROEP CONTACTEN EN MATERIAAL JAKOBA MULDER
Wie heeft nog met Jakoba Mulder samengewerkt of les van haar gekregen aan de Universiteit van Amsterdam in de periode 1966-1972? Wie heeft haar via de Amsterdamse Soroptimistenclub goed leren kennen? Wie heeft wellicht nog brieven, oude interviews, foto’s of andere persoonlijke documenten in zijn of haar bezit? U kunt uw reactie direct sturen aan onderzoeker Linda Vlassenrood: l.vlassenrood@gmail.com.