Op zaterdag 13 april 2019 is de jaarlijkse Jaarvergadering van Amstelodamum.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Notulen van de vorige vergadering op 21 april 2018 Notulen.jaarvergadering.2018. De notulen liggen met de overige stukken ter inzage bij het Stadsarchief. De stukken kunnen ook per mail of post worden toegestuurd. Een verzoek daartoe kunt u richten: secretaris@amstelodamum.nl .
  4. Bestuursverslag 2018, Financieel Verslag 2018, Begroting 2019. Hierbij treft u het bestuursverslag 2018.docAlgemene toelichtingToelichting op de jaarrekening 2018 Exploitatie-overzicht 2018Balans 2018,  Begroting.2019.
  5. Verslag Kascommissie.
  6. Verhoging contributie met ingang van 1 januari 2020.
  7. Jaarprogramma 2019.
  8. Bestuurszaken: Aftreden van voorzitter J.E.A. Boomgaard en vice-voorzitter mevrouw M. Lyre. Aantreden van de bestuursleden Marijke de Groot en Marianna van der Zwaag, nieuwe hoofdredacteur Patricia van Ulzen.
  9. Wat verder ter tafel komt en sluiting.

12.45 – 13.15 uur: Pauze met koffie of thee