Jaarvergadering Amstelodamum
Zaterdag 21 april 2018, 13.00 uur
Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32.
 
Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Notulen van de vorige vergadering op 22 april 2017. De notulen zijn te vinden op de website van Amstelodamum (amstelodamum.nl) en liggen met de overige stukken ter inzage bij het Stadsarchief. De stukken kunnen ook per mail of post worden toegestuurd. Een verzoek daartoe kunt u richten: secretaris@amstelodamum.nl
  4. Jaarverslag 2017.
  5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018.
  6. Verslag Kascommissie.
  7. Jaarprogramma 2018 .
  8. Samenstelling Bestuur. Herbenoeming bestuurslid Ranjith Jayasena. Aftreden bestuurslid Maria Holtrop.
  9. Wat verder ter tafel komt en sluiting

Bijlagen:

Notulen Jaarverg2017

bestuursverslag 2017

Jaarekening 2017 en Begroting 2018 1. toelichting

Exploitatieoverzicht 2017

Concept Begroting 2018

Toelichting Begroting 2018

Eindbalans 2017