Op vrijdagmiddag, 9 maart, organiseert de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond in samenwerking met het Amsterdam Erfgoed Overleg* een studiemiddag met als titel Erfgoed in de dynamische stad. Centraal staat de bescherming van erfgoed in de marge; cultuurhistorisch waardevolle gebouwen die in een beschermd gezicht liggen maar zelf geen monumentstatus hebben; panden die een ‘orde-2’-status hebben (orde-2 is een Amsterdamse kwalificatie, elders meestal beeldbepalende of karakteristieke panden genoemd); gebouwen van na 1965, een categorie die nog weinig aandacht heeft gekregen en die momenteel sterk onder druk staat.

Tijdens de middag staat als casus de bescherming van Amsterdams erfgoed centraal, maar deze problematiek betreft evenzeer de monumentenzorg elders. Het gaat om een landelijk actueel thema. Het definitieve programma wordt rond 1 februari bekend gemaakt, maar u kunt de datum van 9 maart nu alvast in uw agenda noteren.

* Het Amsterdam Erfgoed Overleg bestaat uit: Bond Heemschut, afdeling Amsterdam, het Cuypersgenootschap, het Genootschap Amstelodamum, Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden, Stadsherstel Amsterdam, de Stichting Monumenten Amsterdam Noord en de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

Uit de hiervoor beschreven aanleiding komen de volgende thema’s voort:

1. Orde 2 status binnen en buiten de Singelgracht: loze letter of afdoende bescherming van de essentiële waarden?

2. Bufferzones rond de beschermde stadsgezichten: nodig en mogelijk?

3. Aanwijzing van post-65 architectuur: een combinatie van categorale, sectorale en planologische aspecten.

Deelnemende erfgoedorganisaties Amsterdam; Genootschap Amstelodamum, Cuypersgenootschap, Heemschut, Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad (VVAB),  Stadsherstel Amsterdam, Vereniging promotie westelijke tuinsteden (ProWest), Stichting Monumenten Amsterdam Noord