Uitnodiging algemene ledenvergadering 19 september 2020

Op zaterdag 19 september 2020 wordt in de Vondelkerk de jaarvergadering van Amstelodamum gehouden. Daarbij wordt het coronaprotocol van Stadsherstel in acht genomen. Daarmee kan worden voldaan aan de verplichting om steeds anderhalve meter afstand te houden en wordt ook aan de overige geldende regels voldaan. De stukken zijn te vinden op de website van Amstelodamum (www.amstelodamum.nl) en liggen ter inzage bij het Stadsarchief aan de Vijzelstraat 32 te Amsterdam. De stukken kunnen u ook per mail of post worden toegestuurd. Een verzoek daartoe kunt u richten aan: secretaris@amstelodamum.nl.

Aanmelding: verplicht via Eventbrite.

Datum: zaterdag 19 september 2020

Tijdstip: Inloop vanaf 12.00 uur, start vergadering 12:30 uur

Locatie: Vondelkerk, Vondelstraat 120, 1054 GS Amsterdam

A g e n d a

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de vorige vergadering op 13 april 2019
 4. Bestuursverslag 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Begroting 2020
 8. Bestuurs- en redactiezaken (aftreden bestuursleden Theo de Groot en Jolien van Woudenberg; aantreden bestuursleden Diederick Nevenzeel en Rutger Siemeling)
 9. Samenstelling kascommissie
 10. Jaarprogramma 2020
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Sluiting