Digitaal archief

Onze publicaties zijn doorzoekbaar op woorden in de titel en de tekst.
De laatste vijf jaargangen kunnen door leden van Amstelodamum digitaal worden bekeken via deze link.

 

Uw zoekacties: Jaarboeken en Maandbladen

Jaarboeken en Maandbladen

Filters: 1904x003x
beacon
1 zoekresultaat
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1904; p. 113
Datering:
1904
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
003
Jaar:
1904
Pagina:
113
een obligatie, waarvoor het huis verbonden bleef. V. Lijnden was toen extra-ordinaris Envoyé in Engeland. De obligatie werd in 1798 en 99 betaald. Van Lijnden benoemde in 1797 P. J. Bar. v. Brakell en C. G. Barchman Wuytiers, zijn voorzoon, tot executeurs en voegde in 1801 nog zijn broeder, Carel Hendr. v. Lijnden, daarbij. Toen in 1807 de boedel zou geliquideerd worden excuseerden zich v. Lijnden en v. Brakell wegens de verre afstand, wonende de eerste te Dusseldorp en de tweede te Kleeff. C. G. Barchman Wuytiers, die te Utrecht woonde, verkocht toen als executeur, zoowel van zijn moeder als van zijn stiefvader, voor de erven het huis voor f 45,000. Zijn oudere broeder was reeds vroeger overleden; zijn weduwe Joh. Cath. Mamuchet van Westreenen hertrouwde Leon. Casembroot, met wien v. Lijnden in 1798 afrekende. Het huis werd nu eigendom van Jan de Burlet, en na diens overlijden, in 1830, van H. N. Baron van Slingeland, die er slechts ƒ24,000 voor betaalde, met inbegrip van het huisje aan den Groeneburgwal. Hij nam tevens voor ƒ 900 aan spiegels enz. over. Bij boedelscheiding van den Baron v. Slingeland, Mei 1847, werd het huis toebedeeld aan Mevr. Teding v. Berkhout geb. Slingeland, voor de getaxeerde waarde van ƒ35,000, benevens ƒ9OO voor ameublement, De heer P. J. Teding v. Berkhout, wethouder van publ. werken, heeft er lang gewoond. Bij de afrekening van 11 Mei 1892 werd het perceel, waar nu nog twee andere huizen aan den Groeneburgwal waren bijgekomen (No. 30, 32, 34), verkocht voor ƒ 66,500, met ƒ 1090 voor overname van verschillende zaken. De firma Wolter Bürgers Sohn, handelaren in tabak, vestigde er toen hare kantoren en bleef er gevestigd tot 1903, toen zij het op 22 Juni in veiling verkocht voor ƒ65,550 aan de Vereeniging van den Heil. Vincentius a Paula. Dit was, om de verschillende herinneringen, die zich aan het huis vastknoopen, geen ongeschikte bestemming, nu bij hen die fortuin genoeg bezitten om een perceel van die waarde te bewonen, de Kloveniersbu
Gevonden alinea's: 1