Digitaal archief

Onze publicaties zijn doorzoekbaar op woorden in de titel en de tekst. De laatste vijf jaargangen staan nog niet in het digitale archief, maar leden van Amstelodamum kunnen een digitale versie van de tijdschriften en jaarboeken uit deze jaren bestellen door een e-mail te sturen aan redactie@amstelodamum.nl .

 

Uw zoekacties: Jaarboeken en Maandbladen

Jaarboeken en Maandbladen

>
Zoektermen
 
 

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
196 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1969; p. 114
Datering:
1969
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
061
Jaar:
1969
Pagina:
114
boek ( de oudste bewaarde druk is van 1621 , maar er zijn er eerdere geweest ) naar ontwerpen van Jan van de Velde en Willem Buytewech . 1
Als wij bovendien bedenken dat Ie Blon alom geprezen werd om zijn welspre-kendheid ( welsprekendheid ) en zijn briljante conversatie , is het niet te verwonderen dat deze kunste-naar ( kunstenaar ) spoedig in het Amsterdamse leven een rol ging spelen . Hij was lid van de Brabantse kamer c t Wit Lavendel ', waar hij krachtens zijn Zuid-Nederlandse af-komst ( afkomst ) thuis hoorde , evenals Vondel . We vinden hem in de kring om Willem Jansz ( later Blaeu ), de uitgever van Ie Blon's graveerwerk , onder de trouwe be-zoekers ( bezoekers ) van het ' saligh Roemers huys ' en later in de Muider kring . P . C . Hooft , zijn zwager Joost Baack , Bredero , Joachim de Wicquefort , Constantijn Huygens en vele anderen behoren tot zijn bekenden . De trouwste en meest toegewijde vriend was ongetwijfeld Vondel , die niet minder dan veertien gedichten voor Ie Blon , zijn kinderen en kleinkinderen geschreven heeft . Lief en leed in Ie Blon's huiselijke leven valt uit deze gedichten af te lezen . Het eerste tastbare bewijs van de vriendschap , die kort na Ie Blon's vestiging in Amsterdam ontstaan moet zijn , is een gedicht van omstreeks 1620 , dat behoort tot de ' oude rijmen ', later door Brandt uitgegeven , Aandachtige betracht i'//ge over Chris f its ' lijden , uit den Hoogduit-sche ( Hoogduit-sche ) // vertaelt door M . L . B . en terloops gerijmd door J . V . V . ( WB n 55 ) Het Duitse origineel van dit gedicht is nog niet teruggevonden , maar uit het feit dat Ie Blon het in het Nederlands vertaalde , blijkt zijn mystieke inslag , die ook spreekt uit zijn devies ' Mourir pour vivre ' en later uit zijn belangstelling voor Jacob Böhme .
Een activiteit op geheel ander gebied heeft er mede toe bijgedragen dat Ie Blon een bekend man werd : zijn werkzaamheid als diplomatiek agent . Reeds in 1618 heet hij op de titel van zijn wapenboekje ' agent van Zweden '. In die tijd waren er vele ' free lance ' diplomaten , die niet de kwaliteit van diplomatiek vertegenwoor-diger ( vertegenwoordiger ) bezaten , maar toch in het staatkundig leven een rol speelden . Onder deze agenten of commissarissen komen we verschillende kunstenaars tegen . Het be-kendste ( bekendste ) voorbeeld is de schilder Rubens , die vele diplomatieke missies vervulde en zich vooral ingespannen heeft voor de vrede tussen Noord en Zuid . In het Noorden vinden we de graveur Simon Frisius als agent van de hertog van Saksen-Weimar ( Saksen-Weimar ) en de dichter Theodoor Rodenburg , die beurtelings voor Hamburg en Denemarken optrad . Ook een neef van Ie Blon , de portretschilder Mattheus Me-rian ( Me-rian ) n , diende op deze wijze verschillende vorsten . Dat sommige kunstenaars voor dit werk geschikt waren , valt niet te ontkennen . Immers , zij waren bereisd , ken-den ( kenden ) hun talen en beschikten over vele relaties .
Hoe Ie Blon Zweeds agent werd is ons niet bekend . Wellicht had hij deze be -
L E . Haverkamp Begemann , Willem Buytewech . Amsterdam 1959 , p . 114 , 115 ziet enige overeenkomst in compositie van lc Blon's plaquette voor de dansschool en Buytcwcch's tekening van een interieur met dansende paren en muzikanten in de vcrzameling-Lugt . Van Michel , die zijn werk tekent met ' Blon ' of'Blondus ', is te onderscheiden een graveur die signeert met ' Cri . Blon '. Dit is waarschijnlijk Michel's jongere broeder Christoffel ii en niet zijn vader , zoals van der Keilen meent .
110
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1969; p. 10
Datering:
1969
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
061
Jaar:
1969
Pagina:
10
van het onversaagd werken door de Vereniging ' Hendrick de Keyser ', de Maatschappij tot Stadsherstel N.V ., de Stichting ' Diogenes ' en vele particulieren . In de raad van toezicht van de Stichting Stadskern , die voor het herstel van de oude stad een belang-rijke ( belangrijke ) stimulans kan worden , bleef ons genootschap vertegenwoordigd door mr . E . J . van Dijk . Als eerste initiatief werd dit verslagjaar de Vereniging ' Levend Monument ' opgericht , die zich ten doel stelt het bevorderen van de belangen van vrienden en eigenaren van historisch of esthetisch belangrijke panden . Deze vereniging kan stellig van groot nut zijn als vraagbaak en leidsman voor alle bewoners en aspirant-bewoners
van oude huizen .
De omvangrijke restauraties aan Oude en Nieuwe Kerk gingen ongestoord voort . In de stichting voor eerstgenoemd kerkgebouw is Amstelodamum vertegenwoordigd door zijn voorzitter , die eveneens zitting nam in de 27 mei opgerichte Stichting tot behoud van de Petruskerk en omgeving oud Sloterdijk . Onder presidium van onze vroegere secretaris mi . dr . J . H . A . Ringeling ontwikkelt deze stichting een prijzens-waardige ( prijzenswaardige ) activiteit . Het behoeft geen betoog dat de stichting , die wij steunden met een bescheiden financiële bijdrage , nimmer de vraagprijs van ƒ 750.000 ,— gebaseerd op ' schone ' industriegrond ! - zal kunnen opbrengen . De Hervormde Gemeente heeft inmiddels een sloopvergunning aangevraagd . Wij hopen dat men er niettemin in zal slagen de op de monumentenlijst staande Petruskerk te behoeden voor vandalisme uit louter winstbejag . Tenslotte wijzen wij op een ongewone restauratie , die voor het stadsbeeld echter van groot belang is : herstel van de houten masten en raas van het opleidingsschip ' Pollux '. Ook voor dit doel stelden wij een bescheiden financiële bijdrage beschikbaar aan het Matrozen-Instituut .
Beschouwingen als de bovenstaande dreigen vaak te verstikken in kritiek . Wij stellen er daarom prijs op tot besluit van het algemene gedeelte van dit verslag nogmaals uiting te geven aan onze grote waardering voor de bijzonder energieke wijze waarop het gemeentebestuur in 1968 het complexe binnenstadsprobleem heeft aangevat . Welke uitgangspunten ons genootschap essentieel acht voor het ter zake te voeren beleid , werd reeds uiteengezet in ons maandblad van februari .
* * *
Traditiegetrouw verscheen tegen het einde van het verslagjaar het zestigste jaarboek met bijdragen van mejuffrouw B . Bijtelaar , mejuffrouw dr . I . H . van Eeghen , prof . mr . H . de la Fontaine Verwey , mr . H . F . Wijnman , mr . dr . J . H . A . Ringeling en mr . J . H . van den Hoek Ostende . De kroniek werd wederom verzorgd door de heer J . F . M . den
Boer .
Het maandblad mocht zich blijven verheugen in de medewerking van de helaas noQ - steeds kleine schare trouwe scribenten . Het Bredero-nummer trok ook buiten de kring van Amstelodamum grote belangstelling . Ir . J . G . Kam verplichtte ons ander-maal ( andermaal ) door het samenstellen van de registers .
Op deze plaats past ons een woord van grote erkentelijkheid jegens de redactrice mejuffrouw dr . I . H . van Eeghen , die dit verslagjaar onder droeve familieomstandigheden haar zware taak onafgebroken met voorbeeldige toewijding bleef vervullen .
Het manuscript voor het boekwerk met reprodukties van de uit de laatste oorlog daterende tekeningen van De Poorters ( studerenden aan de Academie van Bouwkunst )
6
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1969; p. 115
Datering:
1969
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
061
Jaar:
1969
Pagina:
115
trekking te danken aan Mr . Jacob van Dyck , een uit i iaarlem afkomstig advocaat , die in 1614 ambassadeur van Zweden bij de Staten-Generaal geworden was . 1 Deze voerde een grote staat , liet in Den Haag het weidse ' Zweedse huis ' aan het Spui bouwen en trad op als Maecenas van Nederlandse dichters en kunstenaars . Da-niel ( Daniel ) Heinsius reciteerde te zijnen huize op Nieuwjaar 1616 de ' Lofsanck van lesus Christus ', Petrus Scriverius wijdde hem in hetzelfde jaar de uitgave van Heinsius ' Neder duytsche gedichten ^ Breder o droeg hem in 1615 het Moortje en in 1617 de Spaanschen Brabander op . Hoe het ook zij , over Ie Blon's diplomatieke activiteiten in deze periode zijn geen bijzonderheden bekend .
Wèl blijkt dat Ie Blon een rol speelde in de kunsthandel . In die dagen werd Am-sterdam ( Amsterdam ) meer en meer een centrum van de internationale kunsthandel , zoals Ant-werpen ( Antwerpen ) dat in de zestiende eeuw geweest was . ' J.'excessive curiosité pour la pein-ture ( pein-ture ) ', die de Fransman Samuel Sorbière hier twintig jaar later waarnam onder het volk in al zijn geledingen , ook onder de kleine burgerij , was toen reeds zeer sterk aanwezig . In Amsterdam leefde een groot aantal schilders dat , door de overheid beschermd tegen oneerlijke concurrentie van buiten , zijn werk vooral aan stad-genoten ( stadgenoten ) sleet . Op de markten werd veel kunst verkocht . Bij de veilingen op de Weeskamer traden niet alleen uitdragers , maar ook schilders als koper op . Onder de rijke kooplieden waren grote verzamelaars , wier voorkeur uitging naar de Italiaanse meesters , maar ook naar Dürer en Holbein . Sommige van deze verza-melaars ( verzamelaars ) hadden in Italië gewoond , zoals Lucas van Uffelen en Jan Reynst . Onder hen waren verschillende ' gentlemen dealers ', allerminst wars van gewaagde spe-culaties ( speculaties ) . Naderhand vestigden zich hier kapitaalkrachtige kooplieden , die zich uitsluitend op de kunsthandel toelegden : Antwerpenaars als Johannes de Renial-me ( Renial-me ) en Diego Duarte , Noord-Nederlanders als de Uylenburgs . 2
In deze bonte wereld van kunsthandel en speculatie trad Michel Ie Blon meer en meer naar voren . Reeds zagen we hem in 1612 op een veiling tekeningen en grafiek kopen . Gaandeweg worden zijn aankopen belangrijker . Ook nam hij deel aan ' rijfelarijen ', loterijen om kunstvoorwerpen ( door de overheid streng verbo-den ( verboden ) ), die eindigden in een vrolijk gelag op kosten van de verkoper , opgeluisterd door het snarenspel van Nicolas Vallet en zijn , vaak Engelse muzikanten . 3 Voor de dansschool van deze muziekmeester maakte Ie Blon in 1615 een charmante pla-quette ( plaquette ) , alleen bekend door de gravure ( afb . 5 ).
De eerste grote verzamelaar die wij als klant van Ie Blon tegenkomen , is de hertog van Buckingham . Deze gunsteling van Jacobus i was een van de grootste verkwisters van de nieuwe tijd , die ook voor zijn kunstverzamelingen buiten -
i
3
Over Mr Jacob van Dyck : D . Hoek , Haags leven bij de in^et van de Gouden eeuw . Assen 1966 , p . 111-207 . A . Bredius , De kunsthandel in Amsterdam , in de X \ ' He eeuw . in : Amsterdamsch jaarboekje 1891 , p . 54-71 ( 54-71 ) ; Hanns Floerkc , Studiën % ur niederlandischen Kunst - und Kitlturgeschichte . München 1905 ; Giscla Thieme , Der Kunsthandel im sieb^ehn/en Jahrhundert . Köln 1959 . A . de Roever , Rijfelarijen , in : Oud-Holland iv ( 1886 ), p . 190-197 .
111
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1969; p. 11
Datering:
1969
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
061
Jaar:
1969
Pagina:
11
kwam gereed , zodat het komende jaar kan worden begonnen met de produktie van deze grote publikatie over alle huizen aan de Herengracht .
Als voorjaarsexcursie brachten ruim vijftig leden en - vaak jeudige - introduces op 8 juni een bezoek aan het Gemeentevervoerbedrijf , dat begon met bezichtiging van de centrale werkplaats aan de Tollensstraat en eindigde in de garage West .
De najaarsexcursie op 23 november naar het nieuwe gebouwman De Nederlandsche Bank trok niet minder dan 180 belangstellenden , die in zes groepen werden rondgeleid
Voor beide excursies gaat onze dank uit naar de gastheren die zich tevens lieten ken-nen ( kennen ) als goede gidsen .
Gedurende het verslagjaar vertegenwoordigde Uw bestuur het genootschap bij de volgende manifestaties .
De buitengewone algemene ledenvergadering ter herdenking van het vijftigjarige bestaan van de Veieniging ' Hendrick de Keyser ' op 20 januari in het Koninklijk Insti-tuut ( Instituut ) voor de Tropen werd bijgewoond door de heren Van den Hoek Ostende , Van der Laan , Wegener Slees wijk , Weller en de secretaris .
De opgeheven Stichting Rijnmond-Noordzeekanaal schonk uit haar resterend < aldo aan het Amsterdams Historisch Museum een schilderij van de IJmuider havenmond door Chr . Dommershuizen , dat 29 januari door mr . G . van Hall als voorzitter van de ontbonden stichting in de Waag werd aangeboden aan de heer W . Polak , wethouder voor de Kunstzaken . Bij deze overdracht was de secretaris aanwezig . _ Voorzitter , tweede voorzitter en secretaris boden burgemeester dr . 1 . Samkalden 13 februari ten stadhuize het beschermheerschap van ons genootschap aan .
De voorzitter vertegenwoordigde het genootschap 26 april bij de opening van het ' Centrum voor het Oude Boek ' in het huis Nieuwezijds Voorburgwal 264 .
Op verzoek van de Kring Amsterdam van de Bond van Nederlandsche Architecten organiseerde de Dienst der Publieke Werken 15 juni in de Zuiderkerk een voorlichtings-dag ( voorlichtingsdag ) over het voorontwerp van de tweede nota over de Amsterdamse binnenstad welke samenkomst werd bijgewoond door de heer Wegener Slees wijk en de secretaris
Aan de Bredero-herdenking op 26 september , waarbij - onder meer het monumentop de Nieuwmarkt is onthuld , werd deelgenomen door mejuffrouw Van Eeahen devoorzitter en de tweede voorzitter . ö
Mejuffrouw Van Eeghen en de secretaris waren 13 december in de Waag aanwezia bij de opening van de tentoonstelling over de Jordaan , georganiseerd door de Neder * landse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis .
Het verslagjaar bracht ons het verlies van 29 leden door de dood . Met name herdenken wij hier in de eerste plaats het erelid mr . Chr . P . van Eeghen , die bijna zestig jaar lid van het genootschap is geweest . Zijn vele verdiensten voor Amsterdam en Amsteloda-mum ( Amsteloda-mum ) zijn reeds door de voorzitter gereleveerd in ons maandblad augustus-september . Een gewaardeerd medewerker aan het maandblad ontviel ons helaas voortijdig in mr . drs . P . van Eeghen tengevolge van een verkeersongeval . De heer A . M . van de Waal hd van het genootschap sedert 1920 , herinneren wij ons als inrichter van de jubileum-tentoonstelling ( jubileumtentoonstelling ) in 1950 en lid van de commissie voor de ledenwerving Architect J H Grolle was sinds 1952 als vertegenwoordiger van Amstelodamum een verdienstelijk hd van de Reparatie Commissie van de Vereniging voor Heemkennis ' Ons Amsterdam '
Het ledental liep in het verslagjaar terug van 1602 tot 1590 : tegenover een verlies van 83 leden stond een aanwas van 70 . Hoewel deze teruggang van minder dan één
7
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op: