Digitaal archief

Onze publicaties zijn doorzoekbaar op woorden in de titel en de tekst. De laatste vijf jaargangen staan nog niet in het digitale archief, maar leden van Amstelodamum kunnen een digitale versie van de tijdschriften en jaarboeken uit deze jaren bestellen door een e-mail te sturen aan redactie@amstelodamum.nl .

 

Uw zoekacties: Jaarboeken en Maandbladen

Jaarboeken en Maandbladen

beacon
8 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
  • vorige | 
  • 1 | 
  • 2
  •  | volgende  
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1944; p. 202
Datering:
1944
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
040
Jaar:
1944
Pagina:
202
Zijn laatste koop was een huls op de Heerengracht bij de Driekoningenstraat (No. 201) voor ƒ10,600. —. Wij halen dit aan, daar deze koop voor Foulaer een tragisch verloop had. Het was namelijk slechts vijf dagen nadat de overdracht ervan had plaats gevonden, dat Foulaer overleed. Hij werd den 27en December 1686 in de Westerkerk begraven, al zijn bezittingen nalatende aan het genoemde echtpaar Mamuchet —van Heusden. Niet lang daarna, zooals gezegd omstreeks 1715, liet Mamuchet het onderhavige huis (thans No. 232) vernieuwen en ineen toestand brengen, zooals het er tegenwoordig nog ongeveer uitziet. Hij ging het herdoopen met denze’fden naam PARIJS, zooals de gevelsteen nog aangeeft. Het bovengedeelte van den zandsteenen gevelhals is geheel gevuld met het alliantiewapen van den bouwheer Mamuchet en zijn echtgenoote Van Heusden, afgedekt met een kroon en de hijschbalk daaronder omgeven met lofwerk. Het wapen van Mamuchet bestaat (op een zilveren schild) uit twee schuin tegen elkander opstaande balken (rood), waarboven twee, en daaronder één Saraceenkop (Mohammedaansche Turk, Arabier of Muselman met grooten haviksneus). Dat van Van Heusden (Gormchem) op (gouden) schild met in het midden een (rooden) dwarsbalk, waarboven inde linkerhelft zes schijven (Oostersche gouden of zilveren munt), inde rechterbovenhelft op (zilveren) fond drie (neutraal) ankers en op het geheele gedeelte onder den balk vijftien dito schijven, aangebracht in driehoeksvorm; boven met vijf, naar beneden in één punt uitloopende met één schijf. Voorts is de hals geflankeerd door fraaie klauw- of vleugelstukken, bewerkt op de hoeken in volutes, waarop elk een siervaas. Bovenop het fronton staat de thans bekende buste vaneen Saraceen, wiens beeld ons aan Faun, den boschgod der Romeinen, doet denken. De hijschbalk is nog voorzien vaneen z.g.n. bef ten behoeve van het gebruik vaneen windas en aan twee der middelste kozijnen bestaan nog ghjrollen en Ineen dezer kozijnen deuren, ten teeken, dat het voor koop
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1944; p. 203
Datering:
1944
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
040
Jaar:
1944
Pagina:
203
hun zoon Mr. Fredrlk Jan van Westreenen, die er veertien jaar eigenaar van is gebleven. Het was in 1788, dat hij het huls nallet aan den voogd over zijn dochter, genaamd Johanna Catharina van Westreenen. Na een bezit van bijna een eeuw bij de families Mamuchet —Westreenen, ging het huis eindelijk in andere handen over. Het was den 4den Augustus 1800, dat het publiek verkocht werd door genoemde Johanna Catharina van Westreenen, die in-middels ( inmiddels ) gehuwd was met Jan Diderik van Tuyll van Serooskerken, wonende te Heeze, toen het huis verhuurd was aan Alexander le Febvre voor ƒ9OO. —. Kooper werd Willem Amersfoordt voor de som van slechts ƒ 5920. —, een prijs, die den ongunstigen toestand van dien tijd weergeeft. Amersfoordt betrok het huls zelf, doch overleed er in 1812, het nalatende aan zijn echtgenoote, Cornella van Daatselaar en kinderen. De kinderen stonden hun rechten aan hun moeder af en toen zij in 1823 overleed werd het huis aan twee der kinderen elk voor de helft toebedeeld. Een dezer kinderen, genaamd Maria Amersfoordt, huwde Jonkheer Archibald Jan van de Poll, wien zij in 1836 als erfgenaam stelde benevens hun zoon Jonkheer Jacobus Salomon Hendrik van de Poll. Een tijdlang werd het door hen verhuurd aan Joseph Sion en het was den 1 Iden Januari 1864, dat genoemde drie personen het in veiling verkochten aan de firma Wijnand Fockink. Deze firma had dien tijd reeds den kelder in huur voor ƒ 140. — per jaar. Het huis is sedert in bezit gebleven van genoemde firma en meestentijds door haar verhuurd, o.a. in: 1870 aan J. Franc Gortmans, commissionnair in manufacturen; 1880 A. en C. Terlet en B. J. J. Steinbacher & Co., commissionnairs in effecten; 1890 S. Schosberger & Sohn; 1900 Laarman & Co., kooplieden in tabak; 1910 dezelfde en Driessen, van Ommen & Co., daarna Laarman & Co. en den handelaar in sigaren C. Goseling, terwijl er sedert ongeveer 1925 is gevestigd het kantoor van de Roomsch-Katholieke Reclasseering en van Gezinshoofden. Het behou
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Maandblad Amstelodamum, 1949; p. 97
Datering:
1949
Titel:
Maandblad Amstelodamum
Jaargang:
036
Jaar:
1949
Pagina:
97
Opgemelde Henriëtte of Hendrina Schas is in 1668 te den Haag geboren als dochter van Adriaan Schas en Laurens Schas werd aldaar geb. in 1634 (zie boven). Familierelatie tussen Adriaan en Laurens Schas kan hieruit wel worden geconcludeerd. Op beide wapens kunnen de nazaten van Adriaan S. evenwel geen recht doen gelden ergo ook niet op de beide stenen. De fam. Cruy-denier-Schas ( Cruydenier-Schas ) had een zoon Gideon geb. met Elisabeth Bessels. Of uit dit huwelijk kinderen kwamen blijkt niet uit de brief van het Utrechtse archief. Zo niet of zijn geen afstammelingen uit deze tak meer bekend, dan lijkt de aangewezen weg, de beide wapenstenen onder te brengen in het Centraal Museum te Utrecht indien men daar prijs op stelt, waar ze immers vandaan komen of bij het Kon. Oudheidk. Genootschap te Amsterdam, vanwege het Amsterdammerschap van Gideon Cruydenier. ||, V V. Alings. HET „HUIS PAKIJS”. r)rof. dr. A. Goslinga gaf ons de verklaring van het devies „Sous I'ombre de ses aisles m’a muchet” (onder de schaduw zijner vleugelen heeft hij mij verborgen). Ongetwijfeld, schrijft hij, is het overgenomen uit de Psalmen, al komt deze vorm er van (met de zinspeling op de naam Mamuchet) daar niet letterlijk in voor. Tot bewijs citeert hij de volgende plaatsen uit het Psalmboek, eerst inde Statenvertaling en dan inde berijming van 1773 die nog steeds inde meeste Protestantse Kerken van Nederland wordt gebruikt. Ps. 17 : 8: „Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw uwer vleugelen” Wil mij uw bijstand niet onttrekken; uw zorg bewaak’ mij van omhoog. Bewaar m’als d’appel van het oog, wil mij met uwe vleug’len dekken”. Ps. 36 ; 8: „Hoe dierbaar is uwe goedertierenheid, o God! dies de menschenkinderen onder de schaduw uwer vleugelen toevlucht nemen.” „ Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleug’len uitgebreid! Hier wordt de rust geschonken, ” Ps. 57 : 2: „Wees mij genadig, o God! wees mij genadig, want mijne ziel betrouwt op U, en ik neem mijne
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
Pagina: 2
  • vorige | 
  • 1 | 
  • 2
  •  | volgende