Stadswandeling door het Joods Cultureel Kwartier en de Plantage

Zaterdag 26 mei 2018
Om 10:30 uur
Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1

Nadere bijzonderheden over deze bijzondere stadswandeling volgen later.

Jaarvergadering en Presentatie Jaarboek Oeroud Amsterdam

Zaterdag 21 april 2018
Om 12:00 uur
Stadsarchief Amsterdam

 

Jaarvergadering en presentatie Jaarboek Oeroud Amsterdam. Een zoektocht naar de vroegste geschiedenis van Amsterdam

Zaterdag 21 april 2018, 12.00 uur

Stadsarchief Amsterdam

 

Programma

12.00 – 12.15 uur: Inloop

12.15  – 13.00 uur: Jaarvergadering

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Notulen van de vorige vergadering op 22 april 2017. De notulen zijn te vinden op de website van Amstelodamum (amstelodamum.nl) en liggen met de overige stukken ter inzage bij het Stadsarchief. De stukken kunnen ook per mail of post worden toegestuurd. Een verzoek daartoe kunt u richten: secretaris@amstelodamum.nl
  4. Jaarverslag 2017.
  5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018.
  6. Verslag Kascommissie.
  7. Jaarprogramma 2018 .
  8. Samenstelling Bestuur. Het bestuur stelt voor de heer G.Eijkelboom te benoemen tot bestuurslid.
  9. Wat verder ter tafel komt en sluiting

13.00 – 13.15 uur: Pauze met koffie of thee

 

13.15 uur: Presentatie Jaarboek Oeroud Amsterdam. Een zoektocht naar de vroegste geschiedenis van Amsterdam 2017

 

 

Symposium Erfgoed in de dynamische stad

Vrijdag 9 maart 2018
Om 13:00 uur
Oosterkerk
Nieuwe Wittenburgerstraat 1

Op vrijdagmiddag, 9 maart, organiseert de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond in samenwerking met het Amsterdam Erfgoed Overleg* een studiemiddag met als titel Erfgoed in de dynamische stad. Centraal staat de bescherming van erfgoed in de marge; cultuurhistorisch waardevolle gebouwen die in een beschermd gezicht liggen maar zelf geen monumentstatus hebben; panden die een ‘orde-2’-status hebben (orde-2 is een Amsterdamse kwalificatie, elders meestal beeldbepalende of karakteristieke panden genoemd); gebouwen van na 1965, een categorie die nog weinig aandacht heeft gekregen en die momenteel sterk onder druk staat.

Tijdens de middag staat als casus de bescherming van Amsterdams erfgoed centraal, maar deze problematiek betreft evenzeer de monumentenzorg elders. Het gaat om een landelijk actueel thema. Het definitieve programma wordt rond 1 februari bekend gemaakt, maar u kunt de datum van 9 maart nu alvast in uw agenda noteren.

* Het Amsterdam Erfgoed Overleg bestaat uit: Bond Heemschut, afdeling Amsterdam, het Cuypersgenootschap, het Genootschap Amstelodamum, Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden, Stadsherstel Amsterdam, de Stichting Monumenten Amsterdam Noord en de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

Uit de hiervoor beschreven aanleiding komen de volgende thema’s voort:

1. Orde 2 status binnen en buiten de Singelgracht: loze letter of afdoende bescherming van de essentiële waarden?

2. Bufferzones rond de beschermde stadsgezichten: nodig en mogelijk?

3. Aanwijzing van post-65 architectuur: een combinatie van categorale, sectorale en planologische aspecten.

Deelnemende erfgoedorganisaties Amsterdam; Genootschap Amstelodamum, Cuypersgenootschap, Heemschut, Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad (VVAB),  Stadsherstel Amsterdam, Vereniging promotie westelijke tuinsteden (ProWest), Stichting Monumenten Amsterdam Noord

Rapenburgerstraat 1940 – 1945 en Samen weer aan tafel: joodse gezinnen in oorlogstijd

Zaterdag 3 maart 2018
Om 12:00 uur
Stadsarchief Amsterdam
Vijzelstraat 32

EXCURSIE NAAR DE TENTOONSTELLINGEN

RAPENBURGERSTRAAT 1940 – 1945

SAMEN WEER AAN TAFEL

De tentoonstelling Rapenburgerstraat 1940 – 1945 in de hal van het Stadsarchief is gebaseerd op archiefonderzoek naar alle bewoners, bedrijven en instellingen in deze Amsterdamse straat. We komen dichtbij het leven van de bewoners in die tijd. Hoe moeilijk het voor velen was rond te komen en hoe krap de vaak grote gezinnen woonden in een van de 112 huizen van de straat. Van de vooroorlogse bewoners overleefde slechts een klein aantal de oorlog. Portretten van verdwenen levens in een straat die tussen 1940 en 1945 onherkenbaar veranderde, maken duidelijk wat er in die vijf jaar plaatsvond in de Rapenburgerstraat.

De tentoonstelling Samen weer aan tafel wordt gehouden in de expositiezaal van het Stadsarchief. Over de verwerking van de verschrikkingen en de veerkracht van individuele overlevenden is veel bekend en gepubliceerd, dat geldt niet voor overlevende gezinnen. Om de geschiedenis en de verhalen van deze Joodse gezinnen te bewaren en het verband tussen die verhalen te laten zien, werden tientallen interviews gefilmd en archieven en relevante documenten bestudeerd. Uitgebreide interviews met mensen uit ‘overlevende gezinnen’ worden in een intieme museale installatie getoond. Op die wijze wordt de oorlog bezien vanuit een andere invalshoek dan gebruikelijk.
Programma
12.00 – 12.30 uur: Ontvangst met koffie of thee in Café De Bazel
12.30 – 13.15 uur: Inleiding op de tentoonstellingen
13.15 – 15.00 uur: Bezoek aan de tentoonstellingen

 

Wilt u aan deze excursie deelnemen, maak dan € 9,50 over op rekening NL49 INGB 0000052391, t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van Rapenburgerstraat. Uw betaling geldt als aanmelding.