Boottocht naar het Muiderslot

Zaterdag 30 juni 2018
Van 10:45 tot 15:15 uur
Muiderslot
vertrekpunt haven van IJburg, Muiden

Zaterdag 30 juni 2018, 10.45 – 15.15 uur
Vertrekpunt: Amsterdam-IJburg, vanaf de Krijn Taconiskade 124 (dit is vlakbij het eindpunt van tramlijn 26 vanaf Amsterdam CS).

Aan het middeleeuwse Muiderslot is de afgelopen eeuwen flink gesleuteld. Ook de wijze waarop het Muiderslot na de eerste, negentiende-eeuwse restauratie gepresenteerd wordt aan het publiek is aan voortdurende verandering onderhevig. Sinds 2011 wordt het Muiderslot ook gepresenteerd als ‘Amsterdam Castle’. Een aanduiding die niet zonder kritiek is gebleven. Zie ook het artikel ‘Amsterdam Castle’: een Amsterdams kasteel in Muiden (Amstelodamum, jrg.104, afl.3, 2017, p.122-132) van de studenten Heritage and Memory Studies van de Universiteit van Amsterdam. Hoog tijd dus dat leden van Amstelodamum de nieuwe presentatie gaan bekijken zoals dat ook al eerder gebeurde in juni 1929!

Programma:
10.45 uur: Inscheping (de boot vertrekt stipt om 11.00 uur)
11.00 – 11.45 uur: Boottocht van IJburg naar het Muiderslot.
11.45 – 12.45 uur: Ontvangst met koffie of thee en lekkernij, gevolgd door de inleiding.
12.45 – 14.15 uur: Rondleiding door het Muiderslot.
14.30 – 15.15 uur: Boottocht Muiderslot – IJburg, Krijn Taconiskade

Wilt u aan deze excursie deelnemen, maak dan € 20,00 over op rekening
NL49 INGB 0000052391, t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van ‘Boottocht Muiderslot’. Uw betaling geldt als aanmelding. Neem uw Museumjaarkaart mee! Bent u niet in het bezit van een Museumjaarkaart dan dient bij toegang tot het Muiderslot € 9,00 extra te worden betaald.

Let op: de rondleiding door het Muiderslot gaat over verschillende verdiepingen met nauwe gangen en trappen.

Wandeling door het Joods Cultureel Kwartier

Zaterdag 26 mei 2018
Van 11:00 tot 13:30 uur
Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1

Zaterdag 26 mei 2018, 11.00 uur

Plaats: Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam.
 
Al sinds de 16e eeuw, toen vele Joden vluchtten voor de inquisitie in Spanje en Portugal, wonen er in Amsterdam veel Joodse mensen. Het Joods Historisch Museum, gelegen in de buurt waar zij zich vestigden, vertelt over hun geloof en hun geschiedenis. Onder leiding van Gerrit Vermeer en Gert Eikelboom wandelen we langs de plekken die deze geschiedenis illustreren.

Programma
11.00 – 11.30 uur: Ontvangst met koffie of thee in het Museum Café van het Joods Historisch Museum
11.30 – 12.00 uur: Inleiding op de wandeling door Gerrit Vermeer.
12.00 – 13.30 uur: Wandeling door het Joods Cultureel Kwartier.

 
Na de stadswandeling kunt u op eigen gelegenheid de diverse culturele instellingen in het Kwartier bezoeken. Neem dus uw museumkaart mee!
In het Joods Historisch Museum zijn op dit moment de fototentoonstelling Maria Austria – leven voor de fotografie en de tentoonstelling Het Huis van Oranje en de Joodse Gemeenschap te bezichtigen.

 
Wilt u aan deze excursie deelnemen, maak dan € 9,50 over op rekening NL49 INGB 0000052391, t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van ‘stadswandeling Joods Cultureel Kwartier’. Uw betaling geldt als aanmelding. Het aantal personen dat aan deze excursie kan deelnemen bedraagt 25. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding.

 

Jaarvergadering Amstelodamum

Zaterdag 21 april 2018
Van 13:00 tot 14:00 uur
Stadsarchief Amsterdam

 

Jaarvergadering Amstelodamum
Zaterdag 21 april 2018, 13.00 uur
Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32.
 
Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Notulen van de vorige vergadering op 22 april 2017. De notulen zijn te vinden op de website van Amstelodamum (amstelodamum.nl) en liggen met de overige stukken ter inzage bij het Stadsarchief. De stukken kunnen ook per mail of post worden toegestuurd. Een verzoek daartoe kunt u richten: secretaris@amstelodamum.nl
  4. Jaarverslag 2017.
  5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018.
  6. Verslag Kascommissie.
  7. Jaarprogramma 2018 .
  8. Samenstelling Bestuur. Herbenoeming bestuurslid Ranjith Jayasena. Aftreden bestuurslid Maria Holtrop.
  9. Wat verder ter tafel komt en sluiting

Bijlagen:

Notulen Jaarverg2017

bestuursverslag 2017

Jaarekening 2017 en Begroting 2018 1. toelichting

Exploitatieoverzicht 2017

Concept Begroting 2018

Toelichting Begroting 2018

Eindbalans 2017

 

Symposium Erfgoed in de dynamische stad

Vrijdag 9 maart 2018
Om 13:00 uur
Oosterkerk
Nieuwe Wittenburgerstraat 1

Op vrijdagmiddag, 9 maart, organiseert de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond in samenwerking met het Amsterdam Erfgoed Overleg* een studiemiddag met als titel Erfgoed in de dynamische stad. Centraal staat de bescherming van erfgoed in de marge; cultuurhistorisch waardevolle gebouwen die in een beschermd gezicht liggen maar zelf geen monumentstatus hebben; panden die een ‘orde-2’-status hebben (orde-2 is een Amsterdamse kwalificatie, elders meestal beeldbepalende of karakteristieke panden genoemd); gebouwen van na 1965, een categorie die nog weinig aandacht heeft gekregen en die momenteel sterk onder druk staat.

Tijdens de middag staat als casus de bescherming van Amsterdams erfgoed centraal, maar deze problematiek betreft evenzeer de monumentenzorg elders. Het gaat om een landelijk actueel thema. Het definitieve programma wordt rond 1 februari bekend gemaakt, maar u kunt de datum van 9 maart nu alvast in uw agenda noteren.

* Het Amsterdam Erfgoed Overleg bestaat uit: Bond Heemschut, afdeling Amsterdam, het Cuypersgenootschap, het Genootschap Amstelodamum, Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden, Stadsherstel Amsterdam, de Stichting Monumenten Amsterdam Noord en de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

Uit de hiervoor beschreven aanleiding komen de volgende thema’s voort:

1. Orde 2 status binnen en buiten de Singelgracht: loze letter of afdoende bescherming van de essentiële waarden?

2. Bufferzones rond de beschermde stadsgezichten: nodig en mogelijk?

3. Aanwijzing van post-65 architectuur: een combinatie van categorale, sectorale en planologische aspecten.

Deelnemende erfgoedorganisaties Amsterdam; Genootschap Amstelodamum, Cuypersgenootschap, Heemschut, Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad (VVAB),  Stadsherstel Amsterdam, Vereniging promotie westelijke tuinsteden (ProWest), Stichting Monumenten Amsterdam Noord